حضور داور افسانه ای پیر لویجی کولینا

پیر لویجی کولینا رستوران تهران 360 رستوران گردان برج میلاد

حضور بهترین داور فیفا آقای پیرلوئیجی کولینا در رستوران گردان برج میلاد 

حضور بهترین داور فیفا, آقای پیر لویجی کولینا از کشور ایتالیا در رستوران تهران ۳۶۰ (رستوران گردان برج میلاد)